prestatievermogen

BESTUURLIJK-ORGANISATORISCH

LEIDINGGEVEN

Richting en sturing geven aan een medewerker in het kader van diens taakvervulling.

ONDERNEMEN

Signaleren van kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe producten/diensten, er naar handelen en daarbij verantwoorde risico’s durven nemen.

PLANNEN EN ORGANISEREN

Bepalen van prioriteiten en aangeven van de benodigde acties, tijd en middelen om gegeven doelstellingen te kunnen bereiken. Zaken conform planning in beweging zetten

RESULTAATGERICHTHEID

Gericht op effectief handelen en het op tijd leveren van afgesproken werk

VISIE

Afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Het formuleren van hoofdlijnen en het uitzetten van lange termijn beleid.

SOCIAAL COMMUNICATIEF

ORGANISATIEBEWUSTZIJN

Onderkent invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie

NETWERKEN

Ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie. Deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking

KLANTGERICHTHEID

Herkent behoeften en belangen van de klant en houdt hiermee in het handelen rekening

OVERTUIGINGSKRACHT

Gedrag dat er op gericht is om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën en producten

MONDELINGE COMMUNICATIE

Ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk maken

SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE

Schrijft begrijpelijk en correct; stemt schrijfstijl af op beoogde doel of doelgroep

INTELLECTUEEL

ANALYTISCH VERMOGEN

Weet problemen te signaleren, belangrijke informatie te herkennen, verbanden te leggen tussen gegevens. Spoort mogelijke oorzaken op

OORDEELSVORMING

Gegevens en mogelijke handelswijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en tot realistische beoordelingen komen

OMGEVINGSBEWUSTZIJN

Laten blijken geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie

CREATIVITEIT

Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van de bestaande

VAKMANSCHAP

De mate waarin wordt beschikt over inhoudelijke vakkennis, deskundigheid en vaardigheden, benodigd om het vak adequaat uit te oefenen

CONCEPTUELE FLEXIBILITEIT

Het opbouwen van denkkaders of modellen en het formuleren van meervoudige concepties, hypothesen of ideeën op basis van complexe informatie

EMOTIONEEL

INLEVINGSVERMOGEN

Luisteren naar en meedenken met anderen, onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen, zich verplaatsen in anderen en bewust omgaan met verschillende achtergronden en belangen

INTEGRITEIT

Op consistente wijze handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in woord en gedrag. Het daarop aanspreekbaar zijn en het aanspreken van anderen hierop.

ZELFVERTROUWEN

Een zékere indruk maken bij het formuleren van de eigen standpunten en voorstellen. Deze indruk kunnen handhaven en op anderen overdragen

MOED

Op eigen verantwoordelijkheid nemen van (gecalculeerde) risicovolle beslissingen in situaties die direct optreden verlangen ook als dit nadelige gevolgen kan hebben voor de eigen positie. Lastige situaties aanpakken: er niet omheen lopen.

STRESSBESTENDIGHEID

Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij complicaties, tegenslag, teleurstelling of tegenspel

TAAKGERICHT

INITIATIEF

Kansen onderkennen en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten

INZET

Gedurende een lange periode actief zijn wanneer de functie dat vraagt. Hard werken, uithoudingsvermogen hebben

KWALITEITSBEWUSTZIJN

Gedrag dat getuigt van het stellen van hoge eisen aan het eigen werk. Laten zien niet tevreden te zijn met gemiddelde prestaties

BESLUITVAARDIGHEID

Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door het uitspreken van meningen

FLEXIBILITEIT

Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen teneinde een gesteld doel te bereiken

ONTWIKKELINGSGERICHT

COACHEN

Onderkennen van ontwikkelbehoeften van medewerkers. Het bevorderen en (laten) uitvoeren van ontwikkelingsactiviteiten

LEERVERMOGEN

In zich opnemen en kritisch verwerken van nieuwe situaties en problemen. Tonen nieuwe ervaringen effectief te kunnen benutten

ZELFONTWIKKELING

Zoekt en benut kansen voor eigen ontwikkeling. Besteedt zichtbaar tijd en energie aan eigen ontwikkeling.